Mailknappen
Mailfunktionen används av deltagarna för att kommunicera frågor och synpunkter. Funktionen används när man t.ex. vill ställa frågor till en talare eller scenaktör.

Infoknappen
Via RoundUp`s "Infoknapp" kan övergripande information förmedlas som har med mötet eller konferensens innehåll att göra.

Här kan deltagarna t.ex. ta del av program, deltagarlistor, information om scenaktörer eller få svaren presenterade från tidigare ställda Mentometer och Workshop-frågor mm.

Informationens tillgänglighet går att styra eller anpassa till hur programmet är utformat om man så vill. Även här handlar det om vad man vill uppnå och utifrån detta planera informationssidans innehåll och utformning.


Mentometer
Ett snabbt voteringssystem i form av mentometer-frågor. Frågorna kan ha max 6 svarsalternativ där resultatet redovisas i stapelform med %-värden samt antal röster. Används när man snabbt vill veta vad deltagarna kan, tycker eller tror i vissa frågeställningar etc.

Workshop
Funktion för olika typer av (lärande) grupparbeten.

S.k. öppna frågeställningar eller uppgifter skapas där deltagarna skriver in svaren i fritext för redovisning. Svaren kan redovisas på flera olika sätt, t.ex. som enstaka utvalda svarsinlägg till att samtliga inkomna svar redovisas inför en rangordningsprocess
(se nedan)

Funktionen används när man t.ex. vill fördjupa sig eller skapa lärande processer kring viktiga frågeställningar. Detta är också ett utmärkt sätt att ta till vara på deltagarnas samlade kompetens.


Ranking
Rankingfunktionen är en remissprocess där alla eller utvalda inkomna svar, inlägg eller påståenden i en Workshop kan visas på alla datorer för att markeras eller poängsättas av deltagarna själva.

Poängsättningen kan varieras på två olika sätt. Det ena är att deltagarna får "markera" 1 eller flera svarsalternativ utan inbördes rangordning. Det andra är att deltagarna får "dela ut" t.ex. max 15 poäng i valfria valörer till de bidrag man anser mest förtjänta.

Metoderna kan kombineras så att man t.ex. "sållar" ut en top-10-lista med markeringsmetoden" för att sedan poängsätta dessa 10 i en andra omgång. Funktionen används för att ta reda på vad deltagarna tycker är de mest intressanta/relevanta svaren eller förslagen.


Gruppindelningar
Ibland är det intressant att göra olika typer av gruppindelningar. Detta för att t.ex. kunna se hur gruppernas svar kan skilja sig åt. Här handlar det mycket om vad det är man vill uppnå och utifrån detta t.ex. planera sittningen i lokalen. Med hjälp av RoundUp kan värdefull information samlas in, sorteras och bearbetas.

Internet
Vid behov är det fullt möjligt att koppla upp RoundUp-datorerna mot internet. Detta förutsätter att lokalen har den uppkoppling och bandbredd som erfordras. Kontakta oss så berättar vi vad som krävs.
Layout & Övrigt
Utseendet på gränsnittet i RoundUp kan anpassas för varje mötestillfälle. Nytt användargränssnitt skapas utifrån en Photoshop-mall. Vi hjälper gärna till med att ta fram ett layout-förslag.

Under pågående presentation fungerar RoundUp som en anslagstavla där deltagarna kan skicka in synpunkter och frågor. Dessa sorteras hos redaktionen och vidarebefordras antingen direkt för allmän diskussion under eller efter presentationen eller för senare behandling och eventuell publicering på intranet/internet. RoundUp kan dessutom importera och visa enskilda bitmap-bilder, HTML sidor, Inter- och Intranet sidor (om uppkoppling finns)