Roll/Funktion
RoundUp-redaktionen är samlingspunkten för all inkommande och utgående information under mötet. Här samlas alla frågeställningar och inkomna svar etc.

Härifrån kontrolleras deltagarnas datorer och härifrån styrs också vilka funktioner som ska gå att använda när etc. Vid redaktionen skapas, redigeras och görs urval under programmets gång. Härifrån sker också kontakten med programledare och scenaktörer.


Kontrollfunktion
Från redaktionen kan man även styra deltagarnas datorer avseende tillgänglighet, synliga knappar m.m. Samtliga knappar går att "dölja" var för sig eller gemensamt. Applikationen går att "stänga av" så att fokus koncentreras till aktörerna på scenen etc.

Bisittare/Kund
En viktig funktion i redaktionsarbetet är att ha en representant från beställaren eller kunden med sig. Ofta innehar bisittaren viktig kunskap om företaget eller organisationen som är mycket värdefull vid det löpande redaktionsarbetet.

Producenten
Producentens roll inför en konferens eller möte är kortfattat att tillsammans med kund ta fram den kommunikativa plattformen, dvs de budskap och det innehåll som skall kommuniceras under mötet.
Utifrån detta hjälper sedan producenten till med att skapa mentometer och workshop-frågor mm.

Producenten hjälper också till med att arbeta fram ett program/körschema för konferensen/mötet där uppskattningar görs vad gäller tidsåtgång etc.

Producentens övergripande roll är att ta ansvar för helheten och att säkra att konferensens/mötets syften och mål verkligen uppfylls. Till detta ansvarar producenten också för att integrera RoundUp`s funktioner i programutformningen mm.


Operatör
RoundUp-operatören ansvarar för själva genomförandet rent tekniskt. Detta sker ofta i nära samarbete med producenten och bisittaren.